Programmet er foreløpig, og vil bli oppdatert fortløpende. Velg mellom dag-, uke- og listevisning av programmet.

aug
12
man
Åpning av teltet
aug 12@10:45-11:00

 

 

Endringer i veisektoren – utfordrer de nullvisjonen?
aug 12@11:00-12:30

Arrangører: Opplysningsrådet for veitrafikken og Vegtilsynet

Opplysningsrådet for veitrafikken ønsker å sette søkelyset på trafikksikkerhetssituasjonen i en tid med strukturelle endringer som regionreform, nedleggelse av SAMS vegadministrasjon, nye aktører og nye samarbeidsformer med entreprenørene.

Kompetanse . Klarer Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye veier å ivareta kompetanse innen trafikksikkerhet i en ny situasjon og med nye ansvarsforhold? Hvordan ivareta og bygge opp gode kompetansemiljø innenfor trafikksikkerhet? Endres behovet for kompetanse hos veiansvarlig ved større bruk av totalentreprise som kontraktsform?

Regelverk . Trenger vi nasjonale forskriftsfestede bestemmelser om utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold for riks- og fylkesveiene?  Er dagens regelverk til hinder for å ta i bruk ny teknologi (på vei mot nullvisjonen)? Har veieier for mye fleksibilitet i hva som kan avtales mellom veieier og utførende? (les: hva bør minimum veier følge opp/ha av kompetanse mm).

Samarbeid . Hva bør veieiere og veiansvarlig samarbeide om? Hva bør de ikke samarbeide om? Hvordan kan samarbeid bidra til å nå nullvisjonen? Bør det være og evt. hvordan sette en nasjonal samarbeidsmodell i system?

Medvirkende:
Trude Tronerud Andersen, Administrerende direktør, Vegtilsynet
Anne Karin Adolfsen, Fylkesråd i Hedmark (AP)
Ingrid Dahl Hovland, Administrerende direktør, Nye veier
Bjørne Grimsrud, Konstituert vegdirektør, Statens vegvesen
Helge Orten, Leder, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Mobilitet i endring- veien til en bedre trafikkultur?
aug 12@13:00-14:30

Arrangør: Trygg Trafikk

Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt byene. Målet er at flere skal sykle og gå. Utvilsomt bra for helse og miljø, men ikke alle ønsker å svette. Salget av el-sykler har tatt helt av – og årets «snakkis» er horden av el-sparkesykler som har inntatt fortauene. Vi forflytter oss på nye måter. Det gir spennende muligheter – men også konflikter, ulykker og skader. Samfunnsdebatten dreier seg ofte om fysisk tilrettelegging, som gang- og sykkelvei. Et viktig tema, men et langt lerret å bleke. Bilister, syklister og fotgjengere med egen eller el-motor må nok også i mange år fremover dele veibane og fortau. Vi må derfor snakke mer om trafikkultur! Hva gjør vi med hensynsløse bilister, «sykkelbøller» og virrete fotgjengere? Er det greit med «fri flyt» av el-sparkesykler på fortauene? Bør trafikkreglene endres eller må vi bare skjerpe oss? Dette er problemstillinger som debattpanelet vil bli utfordret på.

Arrangementet vil bli ledet av NRK-profil Christian Strand. I tillegg til politisk debatt, vil publikum få testet sine trafikk-kunnskaper og få faglig påfyll om ulykkesrisiko og tiltak som virker fra eksperter i Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Christian Strand leder Trygg Trafikks arrangement
Demonstrasjon av alkobom
aug 12@15:00-16:30

Arrangør: MA Rusfritrafikk

Bilen etter 2025
aug 12@17:30-19:00

KNA inviterer til samtale om bilen etter 2025.

Temaer er:

  • Estimert sammensetning av bilparken i 2025
  • Fossilbilen etter 2025
  • Hva slags avgiftssystem skal vi ha som tar hensyn til det bildet?
  • Hvilke transportbehov har vi og hvordan dekkes disse etter 2025?
  • Hvordan ser det globale bildet ut? 95 % av verdens transport blir drevet fossilt – det finnes ikke en enkelt energikilde som kan dekke dette behovet
  • Behovet for diversifisering
  • En kan se for seg helelektriske «småsamfunn» og byer, men det er ikke løsningen for hele transportsystemet? – Ensidig politikk når det er behov for flere løsninger
  • Bærekraftig bilisme
Åpent telt
aug 12@19:00-21:20
Partilederdebatt – visning på storskjerm
aug 12@21:20-22:20
aug
13
tir
Arrangement v/Transportøkonomisk institutt
aug 13@09:00-10:30

Tema og informasjon følger

Bærekraftige bilavgifter
aug 13@11:00-12:30

Arrangører: Bilimportørenes Landsforening, NAF og Norges Bilbransjeforbund

Fossildøden: hva gjør bensinstasjonene når de ikke lenger skal selge bensin og diesel?
aug 13@13:00-14:30

Arrangør: Drivkraft Norge

1,2 millioner elbiler i 2025 – hvordan lader vi?
aug 13@15:00-16:00

Arrangører: Norsk elbilforening, Drivkraft Norge og Norsk Boligbyggerlag (NBBL)

Sofasamtale om fremtidens mobilitet
aug 13@19:00-20:00

Arrangører: Opplysningsrådet for veitrafikken og ITS Norge.

OFV, KNA og ITS Norge inviterer til en lettbeint prat om fremtidens transport. Hvilke muligheter finnes? Når kommer de selvkjørende bilene? Hvor klare er Norge for fremtiden? Vi ser for oss en lun sofasamtale med et lite panel, ingen opphetet debatt.

aug
14
ons
Arrangement v/Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund
aug 14@09:00-10:30

Informasjon følger

Har politikerne glemt kalkulatoren i klimakampen?
aug 14@11:00-12:30

Arrangør: Virke KBS

Det er bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene fra veitransport.

Stortingets virkemiddelbruk for å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken er ikke teknologinøytrale ved at enkelte utslippsreduserende tiltak favoriseres fremfor andre. For å sikre effektiv klimagassreduksjon er det nødvendig at dette skjer gjennom et mangfold av tekniske løsninger og energialternativer.  Man har også iverksatt mange virkemidler når det gjelder utslippsreduksjon for personbiler. Hvilke virkemidler har man innført for å få en enda mer klimavennlig tungtransport?

Stortinget ønsker å ansvar, men hvordan er sammenhengen mellom mål, virkemidler, resultater og hva tiltakene koster? Vi tar diskusjonen om politikerne har glemt kalkulatoren i klimakampen eller mangler forståelse for hvilke virkemidler som skal til for nå Norges internasjonale klimaforpliktelser.

I tillegg stiller vi spørsmål ved om det er en fordel eller ulempe for arbeidet med å redusere klimagassutslippene at vi ikke bryr oss mer om det man vurderer av tiltak er kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk riktig.

Vi inviterer deg til et engasjerende arrangement der vi utfordrer en av landets fremste fageksperter på transportøkonomi til å felle sin dom over norske politikeres innsats for å redusere utslippene fra veitransport.

Vi har også invitert en av landets fremste foregangsbedrifter i det grønne skiftet – Asko – til å innlede om hva de mener nå til dersom transportsektoren skal bli grønnere.  I kombinasjon med perspektiv fra representanter for drivstoff/energisiden spiller vi opp til politisk debatt der vi utfordrer et panel bestående av landets fremste energi og miljøpolitikere på: Har politikerne glemt kalkulatoren og virkemidlene i kampen for utslippskutt på området for veitransport med særlig vekt på tungtransport?

 

Medvirkende:

Stortingspolitikere – navn under avklaring

Transportøkonomisk institutt

Circle K

St1 / Shell
Virke KBS

Drivkraft Norge

Arrangement v/NHO Transport
aug 14@13:00-14:30

Informasjon følger

Ny merkeordning for FairTransport
aug 14@15:00-16:30

Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

Kåring av elbilhovedstaden
aug 14@18:00-19:30

Arrangør: Norsk elbilforening

aug
15
tor
Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling
aug 15@09:00-10:30

Arrangør: Statens vegvesen

Den store bildebatten
aug 15@11:00-12:30

Arrangør: AmCar Norge

Klimautslipp og transport – det offentlige i bakleksa?
aug 15@13:00-14:30

Arrangører: OFV og Difi

Rekruttering av nye lastebilsjåfører krever et taktskifte. Finnes det utdanningskapasitet nok?
aug 15@15:00-16:30

Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

Åpent telt
aug 15@17:00-23:30