Programmet er foreløpig, og vil bli oppdatert fortløpende. Velg mellom dag-, uke- og listevisning av programmet.

aug
12
man
Åpning av teltet
aug 12@10:45-11:00

Åpning av teltet ved samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten (H) og direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken Øyvind Solberg Thorsen.

 

Endringer i veisektoren – utfordrer de nullvisjonen?
aug 12@11:00-12:30

Arrangører: Opplysningsrådet for veitrafikken og Vegtilsynet

Opplysningsrådet for veitrafikken ønsker å sette søkelyset på trafikksikkerhetssituasjonen i en tid med strukturelle endringer som regionreform, nedleggelse av SAMS vegadministrasjon, nye aktører og nye samarbeidsformer med entreprenørene.

Kompetanse . Klarer Statens vegvesen, fylkeskommunene og Nye veier å ivareta kompetanse innen trafikksikkerhet i en ny situasjon og med nye ansvarsforhold? Hvordan ivareta og bygge opp gode kompetansemiljø innenfor trafikksikkerhet? Endres behovet for kompetanse hos veiansvarlig ved større bruk av totalentreprise som kontraktsform?

Regelverk . Trenger vi nasjonale forskriftsfestede bestemmelser om utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold for riks- og fylkesveiene?  Er dagens regelverk til hinder for å ta i bruk ny teknologi (på vei mot nullvisjonen)? Har veieier for mye fleksibilitet i hva som kan avtales mellom veieier og utførende? (les: hva bør minimum veier følge opp/ha av kompetanse mm).

Samarbeid . Hva bør veieiere og veiansvarlig samarbeide om? Hva bør de ikke samarbeide om? Hvordan kan samarbeid bidra til å nå nullvisjonen? Bør det være og evt. hvordan sette en nasjonal samarbeidsmodell i system?

Medvirkende:
Trude Tronerud Andersen, Administrerende direktør, Vegtilsynet
Anne Karin Adolfsen, Fylkesråd i Hedmark (AP)
Ingrid Dahl Hovland, Administrerende direktør, Nye veier
Bjørne Grimsrud, Konstituert vegdirektør, Statens vegvesen
Helge Orten, Leder, Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Mobilitet i endring- veien til en bedre trafikkultur?
aug 12@13:00-14:30

Arrangør: Trygg Trafikk

Over hele landet jobbes det for å redusere biltrafikken rundt byene. Målet er at flere skal sykle og gå. Utvilsomt bra for helse og miljø, men ikke alle ønsker å svette. Salget av el-sykler har tatt helt av – og årets «snakkis» er horden av el-sparkesykler som har inntatt fortauene. Vi forflytter oss på nye måter. Det gir spennende muligheter – men også konflikter, ulykker og skader. Samfunnsdebatten dreier seg ofte om fysisk tilrettelegging, som gang- og sykkelvei. Et viktig tema, men et langt lerret å bleke. Bilister, syklister og fotgjengere med egen eller el-motor må nok også i mange år fremover dele veibane og fortau. Vi må derfor snakke mer om trafikkultur! Hva gjør vi med hensynsløse bilister, «sykkelbøller» og virrete fotgjengere? Er det greit med «fri flyt» av el-sparkesykler på fortauene? Bør trafikkreglene endres eller må vi bare skjerpe oss? Dette er problemstillinger som debattpanelet vil bli utfordret på.

Arrangementet vil bli ledet av NRK-profil Christian Strand. I tillegg til politisk debatt, vil publikum få testet sine trafikk-kunnskaper og få faglig påfyll om ulykkesrisiko og tiltak som virker fra eksperter i Transportøkonomisk institutt, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

Faglig samtale:

– Torkel Bjørnskau, forsker TØI

– Guro Ranes, «Trafikksikkerhetssjef» i Statens vegvesen

– Bård Morten Johansen, seniorrådgiver, Trygg Trafikk

 

Politisk debatt:

– Jon Gunnes, medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen (Venstre)

– Morgan Anderson, generalsekretær i Syklistenes landsforening,

– Sverre Fuglerud, informasjonssjef i Blindeforbundet

– Jan Johansen, direktør, Trygg Trafikk

– Bård Hoksrud (Frp)

– Andreas Halse (Ap)

– Birte Simonsen (MDG)

– Eric André, General Manager Nordics  Voi Technology

Christian Strand leder Trygg Trafikks arrangement
Demonstrasjon av alkobom
aug 12@15:00-16:30

Arrangør: MA – Rusfri Trafikk

Rus er en av de hyppigste årsakene til alvorlige trafikkulykker. Promillekontroller er essensielt for å bekjempe dødsulykker og alvorlige skader. Som et nytt og effektivt middel for å intensivere kontrollen og gi sikrere trafikk har alkobommer blitt testet ut i svenske fergehavner. I Norge er alkobommer nevnt som et trafikksikkerhetstiltak i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg. Alkobommer er et nytt, nødvendig tiltak på veien for å redusere trafikkulykkene ytterligere. Alkobommene kan plasseres på steder med stor trafikk, for eksempel grenseoverganger, fergehavner eller som mobile enheter politiet kan bruke ute på kontroll. Hensikten er at et stort antall bilførere kan kontrolleres raskt.

Fra Tibro TestLab i Sverige har vi hentet en mobil alkobom samt dens oppfinner, Tomas Jonsson. Her får vi erfare hvordan en alkobom fungerer i praksis og erfaringene fra Sverige. Fra Avd. for rettsmedisinske fag ved Oslo Universitetssykehus kommer overlege Gudrun Høiseth for å gi oss mer kunnskap om den norske fyllekjøreren.

 

Program:

Velkommen v/Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk

Åpningstale v/ Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen

Demonstrasjon av en alkobom v/Tomas Jonsson, Tibro TestLab, Sverige

Intervju med Tomas Jonsson: Erfaringer fra testprosjektene i Gøteborg og Stockholms havner, og veien videre i Sverige v/Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet MA – Rusfri Trafikk.

Hvem er promillekjøreren i Norge? v/overlege Gudrun Høiseth, OUS

Alle som vil kan teste alkobommen

16:30 Slutt

Bilen etter 2025
aug 12@17:30-19:00

KNA – Kongelig Norsk Automobilklub inviterer til samtale om

BILEN ETTER 2025

Norge har høye ambisjoner når det gjelder nullutslipp og bruk av ny teknologi. Er vi for optimistiske? Kan norske politikere styre utviklingen gjennom en ambisiøs nasjonal politikk? Eller må norske myndigheter i større grad føye seg etter bilindustrien, europeisk politikk og bilistenes behov?

Jon Winding-Sørensen, redaktør i Bilforlaget, vil gi et nyttig historisk og humoristisk perspektiv på bilprognostisering: Først ved å mimre tilbake til året 1919 og bilbransjens spådommer for fremtiden. Så ved å si hva han tror om dagens sprikende prognoser for bilen etter 2025.

 Børre Skiaker, generalsekretær i KNA, vil deretter fortelle hvorfor vi trenger en mer diversifisert politikk: Hva kan vi lære av fortiden feilsteg? Hvilke behov vil bilistene ha før og etter 2025?  Hvordan balansere hensynet til miljø og mobilitet? Og – ikke minst – hvordan blir virkeligheten for bilen etter 2025?

 Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV, avslutter samtalen med spørsmål og svar, refleksjoner og plenumsdiskusjon om bilens og dens fremtid.

Partilederdebatt – visning på storskjerm
aug 12@21:20-22:20
aug
13
tir
Hva skjer når flere sykler og bruker el-sparkesykkel? Renere luft og flere hodeskader?
aug 13@09:00-10:30

Arrangør: Transportøkonomisk insitutt (TØI)

Målet om nullvekst i biltrafikken i byene forutsetter blant annet at flere sykler. Men hva med ulykkene – hvor alvorlige er de og er registreringen god nok?  Og el-sparkesyklene som har inntatt byene våre – hvilke sikkerhetsutfordringer gir det oss?

 • Velkommen v/ direktør Gunnar Lindberg, TØI
 • Er elsyklister mer ulykkesutsatt enn andre syklister? v/forsker Aslak Fyhri, TØI
 • Mange ulykker med myke trafikanter registreres ikke – og vil ulykkene øke med el-sparkesykler? Framlegging av ny undersøkelse om bruk av el-sparkesykler. v/forskningsleder Torkel Bjørnskau, TØI
 • Hodeskader og andre skader etter sykkelulykker – hvor alvorlige er de? v/ overlege Per Kristian Hyldmo, Traumeenheten Sørlandet sykehus HF
 • Diskusjon, med kommentar fra Eric André, Norden-sjef i el-sparkelsykkelaktøren VOI

Velkommen!

Kontaktperson:

Harald Aas, Transportøkonomisk institutt, 92605899, ha@toi.no

Det grønne skiftet og bærekraftige bilavgifter. Hva skjer?
aug 13@11:00-12:30

Arrangører: Bilimportørenes Landsforening, NAF og Norges Bilbransjeforbund

Om arrangementet

Både Stortinget og Regjeringen har igangsatt arbeid med det Grønne skiftet og bærekraftige bilavgifter.  Hva skjer nå ?

Innledninger ved:

Bilimportørenes landsforening , kommunikasjonsrådgiver Benjamin Strandquist.

 • Bilavgiftene frem til nå og hvordan vi tenker nytt, grønt og bærekraftig. Hva med veiprising ?

Norges Automobil-Forbund , administrerende direktør Stig Skjøstad.

 • Fra kjøp og eie til bruk og belastning.

Norges Bilbransjeforbund , administrerende direktør Stig Morten Nilsen.

 • Forutsigbarhet, langsiktighet, det grønne skiftet.

Paneldebatt med stortingspolitikere:

 • Geir Pollestad (SP), leder av næringskomiteen
 • Rigmor Aasrud (A), første nestleder i finanskomitten
 • Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen
 • Helge Andre Njåstad (Frp), arbeids- og sosialkomiteen

Debatten ledes av Karin Yrvin, fagsjef i Opplysningsrådet for veitrafikken

Hva gjør bensinstasjonene når de ikke lenger skal selge fossilt?
aug 13@13:00-14:30

Arrangør: Drivkraft Norge

Klimagassutslippene må reduseres, og det haster med å erstatte fossilt drivstoff med fornybart.

Hvordan skal drivstoffbransjen lykkes med overgangen fra bensinstasjoner til energistasjoner?

Kom og møt bransjen, som forteller hvordan de vil bidra til å redusere klimagassutslippene.

I tillegg lar vi oss utfordre av sentrale politikere og miljøstiftelsen Zero.

Disse møter du:

– Inger-Lise M. Nøstvik, Drivkraft Norge
– Kristian Vik, Norsk Hydrogenforum
– Snorre Skeie, Circle K Norge
– Anita Sørlundsengen, Shell-stasjoner Norge
– Christine Holtan, Miljøstiftelsen ZERO
– Helge Orten, Høyre
– Morten Stordalen Fremskrittspartiet FrP

1,2 millioner elbiler i 2025 – hvordan lader vi?
aug 13@15:00-16:00

Arrangører: Norsk elbilforening, Drivkraft Norge og Norsk Boligbyggerlag (NBBL)

Enkel tilgang til lading er en forutsetning for elbilskiftet. Hvordan løser vi det? Vi skal nå målet om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025. Da vil tallet øke til 1,2 millioner.

Hvordan sikrer vi at alle får enkel og effektiv tilgang på lading hjemme og på tur?

NBBL, Drivkraft Norge og Norsk elbilforening tar debatten med Klima- og miljøminister Ola Elvestuen, direktør for NVE Kjetil Lund og stortingspolitikere fra posisjon og opposisjon.

For å unngå ladesmell mener Norsk elbilforening at det trengs minst nye 8000 hurtigladere innen utgangen av 2025. Det må løses kommersielt, men hvordan får vi det til, og hvordan møter de tradisjonelle bensinstasjonene og framtidas energistasjoner denne overgangen?

Regjeringen har vedtatt en nasjonal støtteordning for installering av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier som vil hjelpe mange. Men hvilke barrierer må løses for de som er avhengig av gateparkering?

Foreløpig program:

15.03-15.10: Det må være enkelt og effektivt å lade elbiler – både hjemme og på tur v/ Christina Bu , generalsekretær i Norsk elbilforening

15.10-15.17: Hvordan fikser vi hjemmelading i borettslag? v/ Kirstin Leiros, styreleder i NBBL og administrerende direktør i Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag

15.17-15.22: Salg av lading må være lønnsomt v/Snorre Skeie, Circle K

15.22-15.27: Hvordan kan kommunen bli en medspiller? v/Oscar Sandström, St1 Norge

15.27-15.32: Hvordan kan staten ved NVE legge til rette for lønnsomhet? Samtale mellom direktør i NVE, Kjetil Lund og Erik Lorentzen, leder dag og rådgivning i Norsk elbilforening.

15.35-16.00: Kan vi ikke bare fikse det, da? Samtale mellom politikere: Åsmund Aukrust (Ap), Ola Elvestuen (V), Stefan Heggelund (H), Moderator: Unni Berge, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen

Velkommen til Samferdselsteltet!

Medvirkende:

Inger-Lise Nøstvik, Generalsekretær, Drivkraft Norge

Kirstin Leiros, Styreleder, NBBL

Christina Bu, Generalsekretær, Norsk elbilforening

Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, Venstre

Åsmund Aukrust, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Stefan Heggelund, Stortingsrepresentant, Høyre

Kjetil Lund, Direktør, NVE

Snorre Skeie, Nettverksdirektør, Circle K

Oscar Sandsrtöm, Direktør, St1 Norge

Sofasamtale om fremtidens mobilitet
aug 13@19:00-20:00

Arrangører: Opplysningsrådet for veitrafikken og ITS Norge.

OFV, KNA og ITS Norge inviterer til en lettbeint prat om fremtidens transport. Hvilke muligheter finnes? Når kommer de selvkjørende bilene? Hvor klare er Norge for fremtiden?

Moderator: Jenny Simonsen, ITS Norway

Medvirkende:

Marit Brandsegg, Statens vegvesen

Øyvind Solberg Thorsen, Opplysningsrådet for veitrafikken

Børre Skiaker, KNA

Trond Hovland, ITS Norway

Synne Homble, Vy

aug
14
ons
Føreropplæring – fremtid og utfordringer
aug 14@09:00-10:30

Arrangør: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

Norge har verdens beste trafikkopplæring. Men trues den av effektiviseringsprosessen i Statens vegvesen og fraværsregler? Og hvordan skal man få bukt med de lange ventetidene på oppkjøring?

Hør debattene i Samferdselsteltet onsdag den 14. august fra klokken 0900.

Har politikerne glemt kalkulatoren i klimakampen?
aug 14@11:00-12:30

Arrangør: Virke KBS

Det er bred politisk enighet om å redusere klimagassutslippene fra veitransport.

Stortingets virkemiddelbruk for å redusere klimagassutslippene fra veitrafikken er ikke teknologinøytrale ved at enkelte utslippsreduserende tiltak favoriseres fremfor andre. For å sikre effektiv klimagassreduksjon er det nødvendig at dette skjer gjennom et mangfold av tekniske løsninger og energialternativer.  Man har også iverksatt mange virkemidler når det gjelder utslippsreduksjon for personbiler. Hvilke virkemidler har man innført for å få en enda mer klimavennlig tungtransport?

Stortinget ønsker å ansvar, men hvordan er sammenhengen mellom mål, virkemidler, resultater og hva tiltakene koster? Vi tar diskusjonen om politikerne har glemt kalkulatoren i klimakampen eller mangler forståelse for hvilke virkemidler som skal til for nå Norges internasjonale klimaforpliktelser.

I tillegg stiller vi spørsmål ved om det er en fordel eller ulempe for arbeidet med å redusere klimagassutslippene at vi ikke bryr oss mer om det man vurderer av tiltak er kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk riktig.

Vi inviterer deg til et engasjerende arrangement der vi utfordrer en av landets fremste fageksperter på transportøkonomi til å felle sin dom over norske politikeres innsats for å redusere utslippene fra veitransport.

Vi har også invitert en av landets fremste foregangsbedrifter i det grønne skiftet – Asko – til å innlede om hva de mener nå til dersom transportsektoren skal bli grønnere.  I kombinasjon med perspektiv fra representanter for drivstoff/energisiden spiller vi opp til politisk debatt der vi utfordrer et panel bestående av landets fremste energi og miljøpolitikere på: Har politikerne glemt kalkulatoren og virkemidlene i kampen for utslippskutt på området for veitransport med særlig vekt på tungtransport?

 

Medvirkende:

 • Iman Winkelman, Leder Virke KBS, Virke
 • Transportøkonomisk institutt
 • Circle K
 • St1 / Shell
 • Drivkraft Norge
 • Sveinung Rotevatn, statssekretær, Klima og miljødepartementet
 • Tore Storehaug, stortingsrepresentant, KRF
 • Stefan Heggelund, stortingsrepresentant, H
 • Gisle M. Saudland –, stortingsrepresentant, FRP
 • Arne Nævra, stortingsrepresentant, SV
 • Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant, AP
 • Kjetil Kjenseth, stortingsrepresentant, V
Smartere offentlige innkjøp? Eksempelet transporttjenester
aug 14@13:00-14:30

Arrangør: NHO Transport

En ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser ble vedtatt i Stortinget i juni i år. Regjeringen vil at offentlige innkjøp skal gjennomføres smartere, mer effektivt og profesjonelt. Samtidig skal ambisiøse klima- og miljømål nås.

Buss- og båttjenester blir levert gjennom offentlige anbud, og nå pågår også konkurranser om persontogtrafikken. Hvor egnet er egentlig transporttjenester for offentlige anbud, og hva er forbedringspotensialet sett med faglig og politisk blikk?

 • Ny stortingsmelding – slik vil regjeringen forbedre offentlige innkjøp. Tom-Christer Nilsen, medlem Stortinget av næringskomite (Høyre)
 • Anbud i bussmarkedet – samfunnsøkonomiske konsekvenser. Ingeborg Rasmussen, samfunnsøkonom Vista Analyse AS
 • Panelsamtale om politiske mål, virkemidler og erfaringer. Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører Rogaland (KrF); Tom-Christer Nilsen; Ingeborg Rasmussen
Lansering av Fair Transport med Samferdselsminister Jon Georg Dale
aug 14@15:00-16:30

Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

Beskrivelse:

I Norge står forbrukermakten sterkt når det kommer til å etterspørre bærekraftig produksjon av varene vi kjøper. Dette har ført til at det finnes en rekke gode merkeordninger som forbrukerne kan se etter for å ta bevisste valg. Nå kommer endelig merkeordningen som både kvalitetsbevisste transportkjøpere og forbrukere kan se etter når de vil sikre at deres forbrukermakt bidrar til ordnede forhold i transportnæringen. Etter et grundig arbeid kan Norges Lastebileier-Forbund (NLF) endelig lansere nettportalen FairTransport.no, der ansvarlige transportkjøpere kan finne ansvarlige transportører!

På lanseringen får du muligheten til å lære mer om hva kvalitetsprogrammet innebærer: Hva kreves for at en bedrift sertifiseres? Hvordan kan dette brukes som et verktøy av den enkelte transportkjøper for å bidra til en sunn transportnæring? Det hele avsluttes med den offisielle åpningen av nettportalen, som utføres av Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Program:

1500-1510: Åpning    
Åpning ved Geir A. Mo Bakgrunn for NLFs satsing og hvorfor gjør vi dette

1510-1525:  Hvorfor valgte dere å bli en Fair Transport bedrift?
Geir A. Mo samtaler med:
Ørland Transport v/Kjell Haugland
Transport-Service AS  v/ Øyvind Setane

1525-1545: Hvorfor er Fair Transport viktig for industrien og transportkjøperne?
Stein Lier-Hansen  Administrerende direktør Norsk Industri
Jørn Eggum, Leder Fellesforbundet
Gitte Aasen, Fiven Norge AS

1545-1605: Hvorfor er Fair Transport viktig for å sikre  en seriøs transportbransje i fremtiden?                                                                                                                       Kjell Haugen, Regiondirektør Arbeidstilsynet
Jon Molnes, Leder Krimenheten Statens Vegvesen,

1610: Fair Transport – en viktig veiskille for næringen!
Samferdselsminister Jon Georg Dale

Medvirkende:

 • Geir A. Mo, administrerende direktør i NLF
 • Jon Georg Dale, samferdselsminister, FrP
 • Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
 • Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet
 • Kjell Haugland, daglig leder i Ørland Transport
 • Øyvind Setane, Transport-Service AS
 • Gitte Aasen, innkjøpssjef, Fiven Norge AS
 • Kjell Haugen, regiondirektør i Arbeidstilsynet
 • Jon Molnes, leder i Krimenheten, Statens Vegvesen
Kåring av elbilhovedstaden
aug 14@18:00-19:30

Arrangør: Norsk elbilforening

For tredje år på rad ønsker Norsk elbilforening velkommen til den prestisjefylte kåringen av Norges elbilhovedstad 2019. Norge er verdensledende i overgangen til elbil. Men hvilken norsk by har gjort mest for å kutte utslipp fra transport og legge til rette for elbilskiftet?

Klarer Stavanger eller Trondheim å ta prisen hjem i år, eller blir det en seier nummer to for Oslo eller Bergen?

Byene blir representert av:
Bergen – Marte Mjøs Persen (TBC)
Oslo – Ordfører Marianne Borgen
Stavanger – Per A. Thorbjørnsen, kommunalråd
Trondheim – Ola Lund Renolen, varaordfører

En fagjury vurderer byene opp mot hverandre basert på deres egen rapportering av innsatsen det siste året, men det kan alltids gis ekstrapoeng for en overbevisende presentasjon på selve arrangementet! Spenningen varer helt til dommerne har trillet terningen!

Juryen består av:
Erik Lorentzen, leder av fag og rådgivning, Norsk elbilforening
Marius Holm, daglig leder, miljøstiftelsen Zero
Beate Nossum, byråleder og spesialrådgiver, Footprint

Velkommen til Samferdselsteltet!

aug
15
tor
Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon og næringsutvikling
aug 15@09:00-10:30

Arrangør: Statens vegvesen

Innen 2022 vil utslipp fra ferjedriften være halvert. Ny teknologi utvikles. Først gjennom gassferja «Glutra» (2000), deretter elferja «Ampere» (2015), og nå – verdens første hydrogenferje som blir satt i drift i 2021. Nullutslipp i ferjedriften er nå teknologisk mulig, med en potensiell utslippsreduksjon tilsvarende 300.000 biler.

Samtidig skapes ny næringsvirksomhet og fantastiske muligheter for norsk leverandørindustri! Verden ser til Norge og teknologiutvikling i verdensklasse.

Denne utviklingen er resultat av Statens vegvesens aktive bruk av handlingsrommet som innkjøper av ferjetjenester, og fylkeskommunale innkjøpere som har dratt i samme retning.

Erfaringene fra det offentliges kjøp av transport med ferje viser at innovasjon og utvikling kan forløses gjennom offentlige innkjøp. Erfaringen med dette offentlig-privat samarbeid er en suksesshistorie, som har gitt teknologi- og næringsutvikling i verdensklasse og gjør at verden ser til Norge.

Hvordan gikk dette til? Hvordan kan virkemiddelet «offentlige anskaffelser» og Statens vegvesens «metode for innovasjon» benyttes for å skape utvikling på områder hvor det offentlige er en stor innkjøper?

Dette er spørsmål Vegvesenet og andre sentrale aktører vil belyser og diskutere. Flere statsråder er invitert.

Som seg hør og bør på et «ferjearrangement» – det serveres svele og kaffe.

Arrangementet vil bli streamet på https://www.facebook.com/vegnett.

Den store bildebatten
aug 15@11:00-12:30

Arrangør: AmCar Norge

Enkelte partier mener bilismen utgjør en så stor trussel for menneskeheten, utviklingen av det norske samfunn og nordmenns trivsel at man i stor grad ønsker å forby og utelukke den. Andre mener på sin side at bilen spiller en så sentral rolle for utviklingen av det norske samfunnet og nordmenns trivsel at man ønsker å legge til rette for den. Begge parter kan umulig ha rett – vi tar den store bildebatten!

Debatten vil bli ledet av Direktør i OFV, Øyvind Solberg Thorsen – og General Manager i AMCAR, Hilberg Ove Johansen, og vil berøre følgende temaer:

 1. Norge i en global sammenheng – er tiltak mot all privatbilisme neste kampsak for politikerne?
 2. Kjøpsintensiver for null- og lavutslippsbiler reduserer provenyet – er det bra at miljø og sikkerhet i trafikken bedres eller er avgiftskroner til statskassen bedre?
 3. Engangsavgift ble innført i bilens barndom som en luksusskatt på rikfolk som hadde råd til bil. Bilen er nå blitt et normal gode i samfunnet. Med en ny miljøvennlig og trafikksikker bilpark – bør denne særskatten permanent kastes på historiens skraphaug for biler som oppfyller myndighetenes krav til miljø og sikkerhet – ref nye bilavgifter?
 4. Vil veiprising være fremtidens bilavgifter – vil i så fall det kunne bety høyere veiprising dersom veiprising også fungerer som et transportdempende tiltak?
 5. Hvorfor vil Norge forby salg av nye biler som benytter fossilt drivstoff i 2025 – utelukker vi ikke annen teknologiutvikling som feks klimanøytralt biodrivstoff?
 6. Er det klokt å satse alt på en hel-elektrifisering av bilparken – særlig ut fra nasjonale politiske hensyn og «rikets sikkerhet»?

Deltakere:

Morten Stordalen (FrP)

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Øystein L. Hansen (Ap)

Helge Orten (Høyre – med forbehold)

Siv Elisabeth Mossleth (Sp)

Klimautslipp og transport – det offentlige i bakleksa?
aug 15@13:00-14:30

Arrangører: OFV og Difi

Det sies ofte at det offentlige bør gå foran i klimakampen. En måte det offentlige kan gå foran på, er å bruke sin innkjøpsmakt. 522,5 milliarder går til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor. Klimaavtrykket til offentlige anskaffelser er på 11,2 millioner tonn – mer enn utslippene fra veitrafikken i sin helhet. Selv om andelen av offentlige kjøretøy ikke er så høy i prosent av totaltallet, kan det offentlige stille krav som gir bedre løsninger og en raskere overgang til lavutslippssamfunnet.

Hvordan står det står det til i transportsektoren når det gjelder innkjøp av kjøretøy? DIFI og OFV presenterer tallene over nybilsalget generelt i og i offentlig sektor spesielt, og ser på kommunenes målsetninger frem mot 2025. Aktører som har lyktes, legger frem sine strategier. Det blir en samtale mellom innlederne om hva som skal til for at det offentlige skal lykkes i målsetningene, som er satt om at nybilsalget i 2025 skal bestå av nullutslippsbiler.

 

Kjøretøystatistikk første halvår 2019 
v/Øyvind Solberg Thorsen, direktør OFV

Offentlige anskaffelser og kjøretøy – muligheter og utfordringer 
v/Odd Olaf Schei, Seniorrådgiver, DIFI

Hva kan gjøres for å få det offentlige til å gå foran? 
v/Per Olav Tyldum, Ordfører i Overhalla (SP)

Bergen kommune – hvordan har vi jobbet med klimautslipp fra transport? 
v/ Marte Mjøs Persen, Ordfører i Bergen (AP)

Sånn jobber vi  
v/Pål Brynhildsen, NRK

Samtale mellom paneldeltakerne om status, regelverk og målsetninger.

NLF presenterer Rekrutteringsbarometeret 2019!
aug 15@15:00-16:30

Arrangør: Norges Lastebileier-Forbund

Beskrivelse:

Transportnæringen har i lang tid skreket etter kvalifisert arbeidskraft. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) presenterer på dette seminaret sitt ferske rekrutteringsbarometer, der gapet mellom medlemsbedriftenes behov og dagens bemanningssituasjon synliggjøres. Situasjonen er dog ikke helsvart; Søkertallene til sjåførfagene øker blant ungdom, og den snarlige innføringen av lånekassestøtte til godssjåførutdanningen vil trolig forsterke trenden ytterligere. Men for at denne positive trenden skal resultere i flere yrkessjåfører er vi avhengig av at utdanningskapasiteten skaleres opp for den økende interessen, slik at den ikke blir en flaskehals. Hvordan kan dette gjøres raskt uten å gå på bekostning av kvaliteten på opplæringen? Både NLF og innledere fra fagmiljøet vil peke ut mulige løsninger på både kort og lang sikt. Deretter vil politikerne få mulighet til å diskutere hvilke tiltak de mener er best egnet til å møte denne utfordringen.

Program:

15.00 – 15.20 Geir A. Mo, administrerende direktør, NLF

 • Legger fram NLFs rekrutteringsbarometer:
  • Hvor stort er behovet for sjåfører fram mot 2030?
  • Hvordan ser situasjonen ut i dag? (Rekrutteringsbarometeret)
  • Hvilke løsninger ser vi for oss på kort sikt, og hva må gjøres på lang sikt?

15.20 – 15.30  Cecilie Båfjord, tungbilkonsulent i ATL

 • Hvilken kapasitet har de private kjøreskolene til å utdanne nye sjåfører?

15.30 – 15.40  Kai Andre Fegri, universitetslektor, Oslo Met

 • Hvordan utdanne flere trafikklærere for tungbil uten å gå på akkord med kvaliteten?

15.40 – 16.10  Panelsamtale/Debatt

 • Deltagere:
  • Terje Søviknes, nestleder i FrP
  • Arne Nævra, stortingsrepresentant, SV
  • Sverre Myrli, stortingsrepresentant, Ap
 • Moderator:
  • Geir A. Mo
Hydrogen – en nøkkel for utslippsfri transport?
aug 15@17:00-18:30

Arrangør: Norsk hydrogenforum

Program

17.00 Hydrogen Outlook. Hva skjer i Norge og internasjonalt? v/ Jan C. Gjerløw, NHF
17.15 Kan vi nå 2025-målet uten hydrogen? v/ Aslak Celius, OFV
17.30 Derfor satser Felleskjøpet på hydrogenlastebiler v/ Gro Tvedt Andersen, Direktør for Kommunikasjon og Marked, Felleskjøpet
17.45 Kan drivstoffleverandørene tilpasse seg en utslippsfri transportbransje? Inger-Lise Melby Nøstvik, Drivkraft Norge
18.00 El eller hydrogen til lastebiler – hva vil infrastrukturen koste? v/TBA
18.15 Samtale rundt bordet med foredragsholdere
18.30 Slutt

 

Åpent telt
aug 15@18:30-aug 16@01:00